CHARTER er et forskningsprosjekt som er finansiert av Horizon 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. CHARTER oppsto ut fra et ønske om å bedre forståelsen av prosessene som har drevet raske klima- og arealbruksendringer i Arktis. Navnet kommer fra prosjektets tittel: ”Drivers and Feedbacks ofChanges in Arctic Terrestrial Biodiversity” (Drivere og responser på endringer i terrestrisk biologisk mangfold i Arktis). Prosjektet startet i august 2020 og vil pågå i 4 år. CHARTER involverer 22 forskningsinstitusjoner i 9 land (se hele listen her). CHARTER koordineres av Arctic Center ved Lapplands Universitet i Finland, og prosjektleder er professor Bruce Forbes. CHARTER jobber hovedsakelig i Nord-Europa og Nordvest-Russland. Endringer i klima og arealbruk påvirker arktisk biologisk mangfold, samt snødekke, havis og permafrost, som igjen påvirker det arktiske regionale klimaet.

Disse endringene er langt fra kun av akademisk interesse. Endringene merkes spesielt av dem som arbeider med naturbasert arealbruk, slik som reindriftsutøvere. Dette illustreres kanskje best av den alvorlige hendelsen med ising vinteren 2013/14 i verdens mest produktive reindriftsregion Yamal i Nordvest-Russland. Det anslås at Nenets’ reineiere på Yamal mistet mer enn 61 000 rein, kanskje så mange som en femtedel av alle reinsdyr i regionen. Noen familier mistet alle reinsdyrene de eide, og har gått tilbake til fiske og jakt for å forbli på tundraen mens de prøver å gjenoppbygge flokkene sine før en eventuell slik katastrofevinter rammer igjen. Dårlige vinterbeiteforhold vinteren 2019/20 førte til at hele 15 000 rein i Finland døde, noe som hadde store økonomiske konsekvenser for reingjeterne i tillegg til en betydelig økt arbeidsbelastning.

Rein er utvilsomt en viktig art for reingjetere og kulturer som er avhengige av den. Rein er også en nøkkelart i Arktis da den har sterk effekt på viktige økosystemfunksjoner. Ved å regulere beitetrykk har reindrift som levebrød potensial til å påvirke temperaturen i permafrostregionen, samt regionalt klima gjennom effekter av beite på vegetasjon. CHARTER ønsker å utvikle verktøy sammen med arktiske samfunn for å bedre tilpasningen til endringer i klima og biologisk mangfold. Dette vil skje bl.a. gjennom felles datainnsamling, analyse og modellering. CHARTER ser bakover i tid for å gi et kort, middels og langt perspektiv på endringer i biologisk mangfold, meteorologiske data og snø- og isdata. Dette vil gi et bilde på endringer i hele varmeperioden etter siste istid (de siste 11 000 årene).  Spesielt fokus vil bli gitt til de siste 40 årene. CHARTER vil også produsere kunnskap sammen med lokale reingjetere og andre aktører og utvikle mulige fremtidige løsninger for regionen basert på lokal kunnskap og moderne teknologi. Et eksempel på dette er innsamling av snøprøver fra Yamal i øst til Tromsø i vest vårvinteren 2021.

Målet for CHARTER er å utvikle klimamodelleringsverktøy som forbedrer vår evne til å vurdere effekten av klimaendringer på lokale næringer og deres arealbruksendringer. Når klimascenarioer fram til 2050 også tar hensyn til relevante arktiske næringer, er strategiene for tilpasning lettere å utvikle i fellesskap. Ambisjonen er at beslutningstaking i Arktis vil ta mer hensyn til aktiviteter i lokalsamfunn og deres næringer. Arktisk arealforvaltning vil dermed kunne bidra både som tiltak for å dempe klimaoppvarmingen og sikre en bærekraftig utvikling for lokalt næringsliv og samfunn. 

CHARTER består av syv arbeidspakker som ledes av forskere fra hele Europa. Prosjektet støttes av en rådgivende gruppe bestående av utvalgte eksperter som representerer reindriftsutøvere, administratorer, relevante departementer og fagpersoner innen vitenskapskommunikasjon. For mer informasjon på norsk, kontakt: 

Hans Tømmervik 

hans.tommervik (at) nina.no 

Norsk institutt for naturforskning – NINA 

+47 99 16 08 85