CHARTER är ett forskningsprojekt som finansieras av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ambitionen med CHARTER är att bättre förstå de processer som leder till snabba förändringar i klimatet och markanvändningen i Arktis.

CHARTER är en förkortning av projektets titel: ”Drivers and Feedbacks of Changes in Arctic Terrestrial Biodiversity” (Orsaker och återkopplingar till en föränderlig terrester biologisk mångfald i Arktis). Projektet inleddes i augusti 2020 och kommer att pågå under 4 år. I CHARTER medverkar 21 forskningsinstitutioner i 9 länder (se fullständig lista här). CHARTER samordnas av Arctic Center, Lapplands Universitet i Finland med Professor Bruce Forbes som projektledare.

CHARTERs aktiviteter pågår främst i norra Europa och nordvästra Ryssland. Förändringar i klimat och markanvändning påverkar den arktiska biologiska mångfalden, liksom snötäcke, havsisar och permafrost – med konsekvenser och återkopplingar till regionalt klimat i Arktis.

Dessa förändringar är inte bara av akademiskt intresse. De upplevs i synnerhet av människor med en naturbaserad markanvändning, såsom renskötare. Det kanske demonstreras bäst av den allvarliga isbildningen under vintern 2013/14 på ett av världens mest produktiva renskötselområden i Yamal, nordvästra Ryssland. Renskötare hos nenetserna förlorade minst 61 000 renar, upp till en femtedel av alla renar i regionen. Vissa familjer förlorade alla sina renar och fick istället försörja sig på fiske för att kunna stanna kvar på tundran och åter bygga upp sina hjordar innan en eventuell ny katastrof. I Finland svalt upp till 15 000 renar ihjäl under de dåliga vinterbetesförhållandena vintern 2019/20, med stora ekonomiska konsekvenser för renskötarna och en avsevärt ökad arbetsbelastning.

Renar är tveklöst viktiga för renskötare och deras olika kulturer i Arktis. Renar är också en ekologisk nyckelart tack vare de stora effekter de har på ekosystemet. Genom att reglera betestrycket kan tillämpning av renskötsel påverka marktemperaturen till och med i permafrostregionen, och bete av vegetation kan påverka det regionala klimatet.     

I samverkan med lokala samhällen i Arktis vill CHARTER utveckla verktyg för bättre anpassning till förändringar i klimat och biologisk mångfald, t. ex. genom gemensam datainsamling, analys och modellering. CHARTER ser bakåt i tiden för att förstå hur biologisk mångfald, klimat, snö och is har förändrats. Med särskilt fokus på Holocen-perioden (de senaste 11 000 åren) kommer CHARTER att belysa förändringarna på korta, intermediära och långa tidsskalor. En mer detaljerad undersökning av dessa förändringar och orsaker kommer att göras för de senaste 40 åren.

I samarbete med lokala renskötare och andra näringsaktörer kommer CHARTER även att producera kunskap om möjligheter för regionens framtida utveckling. Målet är att utveckla verktyg för klimatmodeller så att de tar bättre hänsyn till klimateffekter  även från lokala näringar och deras tillhörande markanvändning. Om klimatscenarier fram till år 2050 inkluderar även relevanta näringar i Arktis i beräkningarna, blir det enklare att samplanera anpassningsstrategier. Ambitionen är en förbättrad hänsyn till lokala samhällen och näringar i beslutsfattandet i Arktis, för att kunna vägleda markanvändningen i Arktis mot en hållbar utveckling och begränsad klimatpåverkan.

CHARTER består av 7 ”arbetspaket”, som leds av forskare från hela Europa. Projektet stöds av en rådgivande grupp bestående av utvalda experter som representerar renskötare, beslutsfattare, relevanta ministerier och vetenskapskommunikatörer.

Ytterligare information:

Johan Olofsson

Johan.olofsson@umu.se

+46 90 786 77 04